Investering in vastgoed

Privacy policy

Inleiding

Deze privacyverklaring legt uit hoe WP Real Estate BV, omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten en alle andere natuurlijke personen die met WP Real Estate in contact staan.

Dit privacy beleid betreft de omgang van WP Real Estate BV, met maatschappelijke zetel te Descampstraat 9, 8370 Blankenberge, met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met WP Real Estate BV in contact komen (hierna ‘u’ genoemd).

WP Real Estate BV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke levenssfeer en behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een transparante, behoorlijke en rechtmatige wijze. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij ‘elke vorm van informatie die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren’.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft WP Real Estate BV de wet na, sinds 25 mei 2018 is dat de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook wel de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd. Neem deze verklaring zorgvuldig door zodat u het beleid van WP Real Estate BV op vlak van privacy kent en begrijpt. Bovendien wordt deze verklaring regelmatig bijgewerkt.

De meest recente versie van de verklaring kunt u vinden op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via onze gebruikelijke communicatiekanalen wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

WP Real Estate BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

WP Real Estate BV - Descampstraat 9, 8370 Blankenberge –BE0802.670.644 – privacy@wprealestate.be – 050 43 55 03. WP Real Estate BV dient verantwoording af te leggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. WP Real Estate BV bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

WP Real Estate kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens WP Real Estate en volgens de instructies van WP Real Estate te verwerken in overeenstemming met deze privacy statement. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

WP Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze actief aan ons verstrekt, via onze website of via correspondentie, email, social media of tijdens gesprekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijks verwerken:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, -plaats en -land, nationaliteit, enz.);
 • contactgegevens (post- en e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer);
 • burgerlijke staat en familiale gegevens;
 • bancaire en financiële gegevens;
 • gegevens over het beroep, identiteit van de werkgever, functie, inkomens- en andere vermogensgegevens;
 • gegevens over en digitale voetafdrukken van al dan niet mobiele toestellen van de Betrokkene.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wprealestate.be, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

WP Real Estate verwerkt persoonsgegevens voor de volgende – bij wet toegelaten - doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere direct marketing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en marketingbeleid uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • WP Real Estate analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van WP Real Estate BV (bv. antwoorden op vragen van fiscale instanties, statutaire verplichtingen van de bestuurders en aandeelhouders, verplichtingen ter voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, etc.)
 • Om een contract met u af te sluiten of uit te voeren, of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde initiatieven te ondernemen
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WP Real Estate BV, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • Voor de behartiging van onze belangen in het kader van juridische geschillen
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke informatie. Deze toestemming kan door u op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende een in de tijd beperkte periode die niet langer is dan noodzakelijk rekening houdende met de redenen van verwerking die geval per geval worden bepaald.

WP Real Estate hanteert een maximale bewaartermijn die in principe gelijk is aan de wettelijke verjarings- of vervaltermijnen die van toepassing zijn. Zo zal WP Real Estate  persoonsgegevens in het kader van bijv. een woningaankoop met toepassing van de Woningbouwwet in de regel gedurende 10 jaar te rekenen vanaf de definitieve oplevering bijhouden.

Deze periode is gelinkt aan de fiscale en wettelijke verplichtingen van WP Real Estate, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, zoals daar zijn:

 • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving;
 • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid va;
 • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus.
 • Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

WP Real Estate kan een beroep doen op externe dienstverleners in haar bedrijfsvoering. Aan deze externe dienstverleners kan WP Real Estate Persoonsgegevens overmaken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun opdrachten.

WP Real Estate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verrichtingen van externe dienstverleners, evenmin wanneer WP Real Estate of deze externe dienstverleners persoonsgegevens (moeten) overmaken op grond van (i) een wettelijke bepaling, (ii) een gewettigd belang, (iii) een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende of administratieve overheid, (iv) een politie-, opsporings- of gerechtelijk onderzoek, of (v) een gerechtelijke beslissing.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

WP Real Estate gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WP Real Estate gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies toelichting

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken bijv. Google Analytics-cookies, ook nog andere? om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Functionele cookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters zoals maat, kleur of productlijn. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Social media cookies

Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.

Cookies blokkeren

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website.

Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen.

Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

RECHTEN BIJ VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 • Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens bij WP Real Estate BV. Dit betekent dat u WP Real Estate BV kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld;
 • Recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op beperking indien u bijvoorbeeld de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die WP Real Estate BV toelaat om dit te controleren;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met WP Real Estate BV een einde genomen heeft, kan u WP Real Estate BV vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om te allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door WP Real Estate BV op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij WP Real Estate BV een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van WP Real Estate BV (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). WP Real Estate BV kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan WP Real Estate BV heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u WP Real Estate BV vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor WP Real Estate BV.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan WP Real Estate BV evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar WP Real Estate BV, Descampstraat 9, 8370 Blankenberge of per e-mail naar privacy@wprealestate.be of door het contactformulier op de website te bezoeken. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@wprealestate.be;
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar WP Real Estate BV – Descampstraat 9, 8370 Blankenberge;
 • Door op de link “uitschrijven” (of “unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door WP Real Estate BV is verzonden;
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website.

De uitoefening van het recht van verzet kan WP Real Estate BV evenwel niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring. Recht om een klacht in te dienen Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 • Per post : WP Real Estate BV – Descampstraat 9, 8370 Blankenberge
 • Per e-mail : privacy@wprealestate.be
 • Telefonisch : 050 43 55 03
 • Via het contactformulier op onze website

Ook kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

WP Real Estate hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

WP Real Estate neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van WP Real Estate gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal WP Real Estate onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal WP Real Estate u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wprealestate.be.

BEVOEGDHEID - TOEPASSELIJK RECHT – AANVAARDING

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elke geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze verklaring.

Door de website te bezoeken aanvaardt de Betrokkene alle bepalingen van deze Privacyverklaring.